ZİYARETÇİ AYDINLATMA METN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ 
Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Şirket olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Veri Sorumlusu Kimliği; Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ( Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, Tel: (0344) 214 67 56, Faks: (0344) 225 33 78 Websitesi: https://www.atef.com.tr/kvkk, Email: info@atef.com.tr, Mersis No: 0099053630400010 Aksu Vergi Dairesi VKN : 099 053 6304) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ve ilgili mevzuat uyarınca çalışanların şirketimiz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir. 1- İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemi Kimlik verisi: Adı, soyadı Fiziksel Mekan Güvenliği ile Görsel ve işitsel veri: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, görüntü kayıtları, fotoğraf ve resim kayıtları. şeklindeki kişisel verilerinizi Şirketimiz yerleşkesi, binaları veya şube/mağazalarını ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 2- Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; - Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması - Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması - Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması - Tarafınızca alenileştirilmiş olması - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. 3- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından ziyaretçilerin takibinin yapılması ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir: 4- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 5- Kişisel Verilere Dair Kanuni Haklarınız KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@atef.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atefoutdoor@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu: Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Mail: info@atef.com.tr
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.