görüntü ve kamera kayıtları aydınlatma metni
GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
1- Veri Sorumlusu İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu olarak Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) bina ve yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre görüntü kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile yürürlüğe konmuştur. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan konulara ilişkin detaylı bilgilere https://www.atef.com.tr/kvkk adresinde yer alan KVKK sekmesinden ulaşabilirsiniz.
2- İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı Şirket yerleşkesi içinde, dışında, tesislerinde, bina içleri ile giriş-çıkışlarında yer alan kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, görsel ve işitsel kayıtlar kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, finansal, teknik ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
3- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, iştiraklerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle; güvenlik kamerası görüntülerini ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır. 4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından fiziki ortamda bina ve yerleşkemizde bulunan güvenlik kameraları ile ses ve görüntü elde edilmesi yoluyla toplanmaktadır. Şirket kişisel verilerinizi, doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile elektronik ortamlarda; Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan; Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır. 5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve diğer sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir). 6- Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklarınız 1- Kişisel Verilere Dair Kanuni Haklarınız KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@atef.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atefoutdoor@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu: Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Mail: info@atef.com.tr
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.