TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ Değerli Tedarikçimiz; İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır Veri Sorumlusu Kimliği; Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ( Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, Tel: (0344) 214 67 56, Faks: (0344) 225 33 78 Websitesi: https://www.atef.com.tr/kvkk, Email: info@atef.com.tr, Mersis No: 0099053630400010 Aksu Vergi Dairesi VKN : 099 053 6304) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ve ilgili mevzuat uyarınca çalışanların şirketimiz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Şirket olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; KVKK madde 4’ de belirtilen genel ilkeler KVKK 5. Maddede belirtilen şartlar doğrultusunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 1- İşlenen Kişisel Verileriniz Şirket tarafından, işlemeye konu olabilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi: Adı- Soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, uyruğu, doğum tarihi, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, imza, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durum, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, açık adres bilgisi, tedarikçi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi). Lokasyon Verileri: Bulunduğu yerin konum bilgisi, gidilecek adresin canlı konum bilgileri, şirket adresi canlı konum bilgileri. Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, kart numarası, kredi kartı numarası, kart son kullanım tarihi, kart cvv’si, kart sahibi bilgileri, pos cihazı bilgileri. Hukuki İşlem Verileri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, şirket ile alakalı dava dosyasındaki bilgiler, icra takip dosyası bilgileri. Müşteri İşlem Verisi: Fatura, senet, çek bilgilerini, sipariş bilgileri, talep bilgileri Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: İş yeri güvenlik kamera kayıtları İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri. Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve kamera kayıtları, şirket lokasyonlarındaki güvenlik kamera görüntüleri. Pazarlama Verileri: Fiyat teklifleri, pazarlama görüşme tutanakları, pazarlama makbuzları. 2- Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel verileriniz, KVKK’nın 10. Maddesi ve KVKK’nın 4. Maddesin kapsamında Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak şu amaçlarla işlenmektedir: Tedarikçi yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini yürütebilmesi, Tedarikçi yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım alım süreçlerini yürütebilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütebilmesi, Şirketin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlanabilmesi Tedarik zinciri süreçlerinin yürütebilmesi, İş sağlığı, güvenliği süreçlerinin yürütebilmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülebilmesi, Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerin teyit edilebilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılabilmesi, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafaza edebilmesi; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi, amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır. 3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Tedarikçi yetkilisinin/tedarikçi çalışanın kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak iş sözleşmesinin akdedilmesi yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan veyahut dolaylı olarak sözlü, yazılı, elektronik olarak iletilen bilgiler, kamera kayıtları ile, araçlara yerleştirilen araç takip cihazı, hukuk belge ve tebligatlar vasıtasıyla, web sitesinde kullanılan çerez kayıtları ile toplanmaktadır. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir. 4- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olunan avukatlık bürolarına, şirketin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, ve grup şirket kural ve politikalarına uygunluğumuzun teyidi için topluluk şirketlerinize, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere, bağlı ortaklıklara, hissedarlara, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişiliklerine aktarılabilecektir. Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. 5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 6- Kişisel Verilerinize İlişkin Kanuni Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu; şirkete yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, elden teslim yoluyla ya da kişisel verileri koruma kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde bu yöntemler ile şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Veri Sorumlusu: Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Mail: info@atef.com.tr İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. tarafından metinde belirtilen şekillerde ve yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, 3. Kişilerle paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. (Onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin, belirtilen amaç ve sebeplerle toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, 3. Kişilerle paylaşılmasına rıza göstermiş olacaksınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.