MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile tüm bağlı ortaklıkları tarafından mevzuattaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, ilgili verilerin aktarılmasına, saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, https://www.atef.com.tr/ web sitesinde müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin arttırılması, online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için şirketin müşteri ile iletişime geçebilmesi, şirket tarafından müşteriye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) müşteriye gönderiminin sağlanması, sipariş takibinin yapılması, müşteriye ürünlerin gönderilmesi, bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi, sosyal medyanın yönetilmesi ve sosyal medyada faaliyet gösterilmesi, satış sonrası şirket tarafından müşteriye destek verilebilmesi, şirketin müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, müşterilerin haberdar edilmesi, müşterilere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, https://www.atef.com.tr/ web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, https://www.atef.com.tr/ web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması, https://www.atef.com.tr/ web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması, https://www.atef.com.tr/ web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, ürünlerin güncel durumu ve güncellemeleri ile ilgili müşteriler ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarını sağlamak, amaçlarıyla; doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik verilerimin, adres verilerimin, iletişim verilerimin, IP adresi bilgilerimin, çerez kayıtları bilgilerimin, internet sitesi giriş çıkış bilgilerimin, şife ve parola bilgilerimin, lokasyon verilerimin, müşteri işlem verilerimin, hukuki işlem verilerimin, fiziksel mekan güvenliğine ilişkin verilerimin, işlem güvenliğine ilişkin verilerimin, risk yönetimine ilişkin verilerimin, finansal işlere ilişkin verilerimin, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verilerimin, sağlık verilerimin, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerimin, özel nitelikli kişisel verilere ilişkin verilerimin ve sair kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi yazılı şekilde kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile şirkete iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; Kabul Ediyorum/ Kabul Etmiyorum Açık Rıza Veren Veri Sahibi Müşterinin/Ziyaretçinin Adı Soyadı : TC Kimlik Numarası : İmza :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.